EN PL

WARSZAWA

SCSK „Żurawia”

ul. Żurawia 47
(róg ul. Poznańskiej i ul. Żurawiej)
00-680 Warszawa

Tel. +48 22 63 00 500
e-mail: warszawa@scsk.pl

 

GDAŃSK

SCSK „Brzeźno”

ul. Generała Hallera 227 A
80-502 Gdańsk

Tel. +48 58 343 40 03
e-mail: gdansk@scsk.pl

 

KRAKÓW

SCSK OPTIMA

ul. Malborska 65
30-646 Kraków

Tel. +48 12 655 17 49
e-mail: krakow@scsk.pl

 

PUŁAWY

SCSK "PÓŁ ŁAWY"

ul. Czartoryskich 6
24-100 Puławy

Tel. +48 81 88 68 110
e-mail: pulawy@scsk.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 
Z uwagi na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, zamieszczamy poniżej
informację o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z rezerwacją
noclegu i korzystaniem z naszych usług w SCSK Żurawia, SCSK Brzeźno, SCSK Malborska, SCSK
"Pół Ławy". Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją.
Przetwarzanie danych


Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, danych adresowych, numeru telefonu,
adresu e-mail, ewentualnie danych do faktury są przetwarzane przez Związek Lustracyjny
Spółdzielni Pracy z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 47. Przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy (odpłatne świadczenie usługi noclegowej lub innej usługi SCSK) lub do
podjęcia działań przed zawarciem umowy (rezerwacja noclegu).
Odbiorcami podanych danych mogą być organy publiczne (które mogą otrzymywać dane w
ramach konkretnego postępowania) oraz upoważnione przez administratora (czyli Związek
Lustracyjny Spółdzielni Pracy) osoby i podmioty świadczące usługi na jego rzecz.
Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych
odbywało się zgodnie z RODO* i innymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Po
zrealizowaniu usługi noclegowej lub innej usługi SCSK, Państwa dane osobowe będą
przetwarzane w celu prowadzenia rozliczeń, oraz w celu archiwalnym, a jeżeli będzie taka
konieczność również w celu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane będą
przechowywane przez okres wynikający z obowiązku archiwizacji danych i dokumentów,
nałożony przez przepisy dotyczące rachunkowości i podatków.
Prawa i dalsze informacje


Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przewarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych).
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, jeżeli Państwo ich nie podadzą nie możemy
dokonać rezerwacji i nie jest możliwa realizacja usługi noclegowej lub innej usługi SCSK.
Dane kontaktowe:
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa, www.zlsp.org.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych, e-mail: iod@zlsp.org.pl


*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

 

Formularz rezerwacji


 
Chcę zarezerwować:
 
Moje dane:
 
Faktura: